KURUMLAR VERGİSİNDE BEYAN VAKTİ

Bora YARGIÇ 19 Nis 2024

Bora YARGIÇ
Tüm Yazıları
Vergisel anlamda bu yılda önemli değişikliklerin yaşandığı 2023 yılına ilişkin olarak yüzde 25 oranından hesaplanıp beyan edilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme zamanı geldi.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01 Nisan 2024 tarihi itibariyle artık nihai olarak verilebilir hale geldi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2024 günü akşamına kadar beyan edilme ve ödenme zorunluluğu taşıyor. 

En son düzenlemeler ışığında 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve önemli hatırlatmalara bir göz atalım. 

Son değişikliklerle Kurumlar Vergisi Oranı

Yüzde 20 oranında olan Kurumlar Vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanunu’na 7316 sayılı kanunla eklenen Geçici 13.madde ile iki yıl için arttırıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13'üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar

vergisi oranı;

2021 yılı kurum kazançları için %25 oranında,

2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır

Bahsettiğimiz düzenlemeler sonucunda 2023 ve 2024 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde oran %25 olarak uygulanıyor.

İmalatçı, İhracatçı veya Halka Arz Olanlarda Kurumlar Vergisi Oranı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde yapılan düzenlemeler, bazı durumlarda belirli şirketlere daha düşük oranlı kurumlar vergisinden yararlanma imkanı sunuyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca;

·     Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlara 2 puan,

·     İhracatçı kurumlara 5 puan,

·     Sanayi sicil belgesine haiz olup fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlara ise 1 puan 

Kurumlar Vergisi oranında indirimi sağlandığını hatırlatalım.

2023 YILI BİLANÇOSUNDA ENFLASYON DÜZELTMESİ

Enflasyon Düzeltmesini, uygulama detaylarını önceki yazılarımda detaylarıyla açıklamıştım.

Son olarak Enflasyon Düzeltmesinde;

2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve 555 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi.

2023 Hesap Dönemi Sonuna Ait Bilançonun Düzeltilmesinde;

1- Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olmayan kıymet olduğunun tespit edilmesi,

2- Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının (düzeltmeye esas tutarlarının) bulunması,

3- Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde, düzeltmeye esas tarihlerinin ve düzeltme/taşıma katsayılarının belirlenmesi,

4- Tespit edilmiş düzeltmeye esas tutarların ait oldukları düzeltme katsayılarıyla çarpılarak, parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş tutarlarının hesaplanması ve düzeltilmiş değerler ile düzeltme öncesi değerler arasındaki enflasyon farklarının kayıtlara intikal ettirilmesi,

5- Parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerleriyle, parasal kıymetlerin ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilmesi işlemleri/adımları takip edilmek suretiyle yapılabilecektir.

BEYANNAME ÜZERİNDE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF MÜKELLEFE %5 İNDİRİM

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflere yıllık kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i oranında indirim olanağı sağlanmıştı.

Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminin koşullarında çok değişiklik oldu. Vergiye uyumlu mikellef indiriminde son olarak 7338 sayılı Kanun’la  değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenleme ile; ikmalen veya re’sen yapılmış ve kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulu vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle sınırlandırıldı, indirimin  hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış  olması koşulu, yapılan tarhiyatın kesinleşmesine bağlandı, ayrıca söz konusu süre içinde  kesinleşen tarhiyatın indirim sınırının %1’inden az olması durumunda indirim koşullarının ihlal  edilmemiş sayılması şart koşuldu. 

2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Vergiye Uyumlu Mükellef İndiriminden yararlanmak isteniyorsa şartların sağlanıp sağlanmadığının dikkatle kontrol edilmesini tavsiye ediyorum.

2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerindeki 4 nolu tablo Geçmiş Yıl Zararları tablosudur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, beş yıllık süre sınırı haricinde;

• Mahsubun yapılacağı beyannamede her yılın zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmiş olması,

• Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının ilgili olduğu dönemin beyannamesinde yer alması, şartlarına bağlıdır.

Bu noktada en önemli dikkat çekilecek hususun, 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı olarak, 2018–2022 yılları zararlarının mahsup edilebilecek olduğudur.

2023 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesinin Kanuni Süresinde Beyanı ve Ödenmesi

2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2024 tarihine kadar verilmelidir. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesi hem usulsüzlük cezası doğurabilir.

- Yukarıda bahsettiğimiz vergiye uyumlu mükelleflere getirilen %5 vergi indiriminden yararlanılmasını engelleyebilir,

-- Zararlı bir şirketin başka bir kuruma devredilmesi durumunda, devralan kurumun devralınan zararı mahsup etmesi olanağını ortadan kaldırabilir.

Bu nedenle kanuni süresinde beyana dikkat!

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin son ödeme tarihide 30 Nisan 2024 olacaktır.

2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksiksiz Olarak Doldurulması

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önem arz etmektedir.

Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok etmektedir. Bu çerçevede, kazanç olmasına rağmen, herhangi bir nedenle yatırım indirimi hakkının kullanılmaması, bu hakkı ortadan kaldırmaktadır.

Bu durumda; kullanılmayan bu hakkın pişmanlık yoluyla kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda da kullanılmayan hakkın 2023 yılı kurum kazançlarından indirimi de mümkün bulunmadığını hatırlatalım.