VERGİ BORCU OLANIN İLANI

Bora YARGIÇ 09 Oca 2024

Bora YARGIÇ
Tüm Yazıları
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinin dördüncü fıkrasında, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

"Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 508 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilmiş olan her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin Maliye Bakanlığınca ilanına Tebliğ kapsamında göz atalım.

Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 2019 yılında ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 03.08.2019 günlü ve 30851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 508 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 

Tebliğ Kapsamında;

·       2019 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 26/8/2019 ile 9/9/2019 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10/9/2019 ile 24/9/2019 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

·        Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

·       Yapılacak açıklamada, 31/12/2018 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2019 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2018-31/5/2019 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

·        Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulması, ancak aynı Tebliğin "İnternet Ortamında Açıklama" başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği adresler ile ilgili açıklamaları bakımından Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)'nin;

·       (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Vergilendirme Müdürlüğü, Devlet Mahallesi Merasim Cad. No: 9/1 06450 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri,

·       (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine göndermeleri, uygun görülmüştür

- Açıklama kapsamına;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3’üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167’nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6’ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2’nci maddesine göre taksitlendirilen,

d) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırılan,

e) 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan

alacakların alınmaması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı;

      - ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile

      - vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları

her yıl kamuoyuna açıklamaktadır. Borcu bulunan mükellefler aşağıdaki esaslara göre bu yılda açıklanıp duyurulacaktır. 440 nolu Teblği’e göre;

-       2014 yılında yapılacak duyuru ve açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 10 Aralık 2014-25 Aralık 2014 tarihleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ise 25 Aralık 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

-       Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınacaktır.

508 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Maliye Bakanlığı’nca ilan edilecek mükelleflere ait borç tutarının önceki seneki tutar olan 250.000 TL olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu tutarı aşan mükelleflere ilişkin açıklanacak bilgilerin ise; 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller kapsamında belirlenmiş esaslar dahilinde yapılacağı tabidir.

Burada dikkat çekecek unsurun;

-       25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile,

 

-       11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun,

 

Kapsamında yapılan borçların ilan kapsamına alınmamasıdır.

31.12.2023 Dönem Sonu İşlemleri ve yıl kapanışını yaptığımız bugünlerde, mükelleflerin bağlı bulunmuş oldukları Vergi Dairelerinden veya İnternet Vergi Dairesi üzerinden yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalara istinaden 508 nolu Genel Tebliği kapsamında 250 000 TL’lik sınır dahilinde ilan edilebilecek mevcut vergi borçlarının bulunup bulunmadığını tespit ve kontrol etmeleri kendi lehlerine olacağını hatırlatalım..