2023 ENFLASYON DÜZELTMESİ DETAYLARI

Bora YARGIÇ 02 Şub 2024

Bora YARGIÇ
Tüm Yazıları
En son 2001 krizinin ardından devreye giren, işletme bünyesindeki parasal olmayan kıymetler üzerinde enflasyonist etkinin ortadan kaldırılarak değerinin güncellenmesini sağlayan "enflasyon muhasebesi" 20 yıl aradan sonra yeniden ülkenin gündemine geldi.

Son birkaç yıldır yeniden hatırladığımız enflasyon düzeltmesi ve uygulaması için Ocak 2024 dönemini kapattığımız şu günlerde şirket sahipleri ve çalışanları, meslek camiasını, mükellefleri ve İdareyi yoğun mesaili günler bekliyor.

 

Hatırlayacak olursak, enflasyon düzeltmesi ilk önce 2003 ve 2004 yıllarında yapılmıştı. Ancak izleyen yıllarda kanunda sayılan şartların oluşmaması nedeniyle enflasyon düzeltmesine ilişkin herhangi bir düzeltme işlemi yapmadık.

 

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298'e göre:

 

"Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer" hükmolunmuştu.

Kanunda belirtilen şartlar Aralık 2021 sonu itibarı ile oluşmuş idi. Buna göre kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2021 yılı vergilendirme döneminde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutması gerekiyordu.

Ancak, 7352 sayılı kanun ile bir düzenleme yapılmış ve enflasyon düzeltmesi uygulaması 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir ve 2024 yılında Enflasyon Düzeltmesi kapımızı çaldı.

Eğitimlerini verdiğim, Uygulamasını ilk sefer 2003-2004 Mali Tablolarına yaptığımız Enflasyon Düzeltmesi ile 2024 yılında da yine karşı karşıyayız. Bu yazı ve devam edecek yazılarımla Enflasyon Düzeltmesine ilişkin özellikli hususları ve notları sizlerle paylaşacağım.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Kısaca açıklamam gerekirse, enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu göstermeyen mali tabloların, gerçek durumuna getirilmesi için düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

Enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, o mali tablonun ait olduğu tarihteki değerine getirilmesi olarak da tanımlayalım.

Bir başka ifadeyle paranın satın alma gücündeki değişim nedeniyle mali tabloların gerçek durumu yansıtması için ÜFE endeks artışı oranında düzeltme işlemi olarak ifade edilebilir. Bu nedenle, düzeltme işlemi parasal kıymetler hariç parasal olmayan kıymetlerin gerçek değerine getirme işlemidir

Düzeltme işlemini de parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle yapacağız.

Enflasyon Düzeltmesinin Mahiyeti

Enflasyon Düzeltmesi, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bunu gerçekleştirmek için mükellefler aşağıdaki hususları sırasıyla yerine getirecek;

· Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olmayan kıymet olduğu tespit edilecektir.

· Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarları bulunacaktır.

· Bulunan bu tutarlar ait oldukları düzeltme katsayılarıyla çarpılacaktır.

· Parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle, parasal kıymetler ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilecektir.

Kimler Enflasyon Düzeltmesi Yapacak?

Kazançları bilanço usulüne göre tespit edilen mükellefler. Yani her türlü ticaret şirketi uygulamaya tabi. Anonim Şirket, Limitet Şirket, Komandit Şirket, Kollektif Şirket.

2023 yılında işe yeni başlayanlar da diğer tüm kurumlar vergisi mükellefi gibi mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacak.

Kimler Enflasyon Düzeltmesine Tabi Değil?

Kayıtlarını yabancı para cinsinden tutanlar,

Kayıtlarını yabancı para olarak tutmaktan vazgeçip Türk Lirası'na dönüş yapma süresi 3 yıl geçmeyenler,

İşletme esasına göre defter tutanlar, serbest meslek mükellefleri,

Enflasyon Düzeltmesini ne zaman uygulayacağız?

Vergi Usul Kanunu 20 Ocak 2022 tarihli ve 7352 sayılı Kanunla eklenen geçici Madde 33 ile;

Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı,

Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın da 31/12/2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı, belirtildi.

Buna göre; 2023 takvim yılı sonu itibarıyla (Özel hesap dönemi kullananlar 2024 yılında biten özel hesap dönemi sonu itibarıyla), 2023 yılı mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutulması tutacak. 

 

Ayrıca şartların oluşmasına bağlı olarak geçici vergi dönemleri dâhil 2024 yılı 1. Geçici Vergi döneminden itibaren enflasyon düzeltmesi yapılacak.

 

Uygulama şartlarının devamına bağlı olarak izleyen dönemlere ve geçici vergi dönemlerine enflasyon düzeltmesi uygulayacağız.

 

Bu noktada; 2023 yılı mali tablolarına yapacağımız Enflasyon düzeltmesinin özellikli bir işlem olduğunu belirtmekte fayda görüyorum.

 

Hangi Mali Tablolara Enflasyon Düzeltmesi yapacağız?

Enflasyon düzeltmesini mali tablolardan sadece bilançolar için uygulanacağız.

Mali Tablolarda Yer Alan Parasal ve Parasal Olmayan Kıymetler

 

Enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemelerde, ulusal para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler, parasal kıymetler; ulusal para değerindeki değişmelere rağmen satın alma güçleri değişmeyen kıymetler ise parasal olmayan kıymetler olarak tanımlanmıştır.

 

Mali tablonun düzenlendiği tarih itibarıyla bir parasal kıymete (bilançonun aktifinde yer alan parasal varlıklar ile bilançonun pasifinde yer alan parasal kaynaklar) ait değer o kıymetin satın alma gücünü de gösterdiğinden, parasal kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Ancak, parasal olmayan kıymetlere (parasal olmayan varlıklar ve parasal olmayan kaynaklar) ait değerler bu kıymetlerin satın alma gücünü göstermediği için, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmalarına ihtiyaç bulunduğunu belirteyim.