Halkbank web
Ekonomi Kaynak: İlker Fatih KUŞÇU 11.06.2024 20:00 Güncelleme: 11.06.2024 14:14

AVOD, kar dağıtmayacak

AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş'de kar dağıtımı yapılmayacak.
AVOD, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: II, 14.1 Nolu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 79.555.052 TL (Ana ortaklık payı: 16.875.317 TL) net dönem karı bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince, 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda) 18.954.758 TL net dönem karı bulunmaktadır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, ana sözleşmemizin 17. maddesine ve kar dağıtım politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak şirketimizin (TMS/TFRS) uyarınca enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş bilançosunda oluşan, 75.610.949 TL olan geçmiş yıllar zararından 16.875.317 TL dönem net karı, 14.224.468 TL kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler ve paylara ilişkin primler düşüldükten sonra kalan tutarın, dağıtılabilir kar matrahı oluşturmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre hesaplanan 18.954.758 TL cari dönem karından TTK'nın 519. maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına, VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına ilişkin önerinin 2023 yılı için yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''