Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 02.04.2024 21:39 Güncelleme: 02.04.2024 12:35

Beşiktaş'ta bedelli sermaye artırımı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.
Beşiktaş'ta bedelli sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 1.200.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 600.000.000 TL (yüzde 250) artırılarak 840.000.000 TL'ye çıkartılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 4,00 TL üzerinden kullandırılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek paylarla ilgili olmak üzere A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay çıkartılmasına, nakden artırılan 600.000.000 TL sermayeyi temsil edecek payların 1.500.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 598.500.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların borsada işlem görmeyen nitelikte, B grubu payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içerisinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun kaydileştirmeyle ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, işbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak SPK'nın Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine, sermaye artırımı işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere SPK'ya ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere işbu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, tebliğin 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren KAP'ta açıklanması hususlarında genel müdürlüğün yetkili kılınmasına ve herhangi ikisinin müşterek imzasıyla yukarıda sayılan hususlarda şirketi temsiline katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.''