Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Bahar YILDIRIM 23.05.2024 20:02 Güncelleme: 23.05.2024 15:17

Özsu Balık kar dağıtmayacak

Özsu Balık Üretim A.Ş. kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.
Özsu Balık kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulumuzun 22.05.2024 tarihli toplantısında; şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; net dönem zararının 6.923.701 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarına göre net dönem karının ise 39.170.217 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Ana Sözleşmemizin 13. maddesi ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak; 1) Şirketimizin 2023 yılı enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarda yer alan net dönem karından hesaplanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2023 yılı için 1.958.511 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması, 2) Kar Dağıtım Politikamızda yer aldığı üzere şirketimiz 2023 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net karın en az yüzde 25'ini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmiş olmakla birlikte; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarına göre 2023 yılı faaliyetlerini zararla kapattığı ve bu nedenle 2023 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net kar oluşmadığı dikkate alınarak; şirketimiz ortaklarına kar payı dağıtılmaması, 3) Yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karından I. Tertip Yasal Yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususlarını içeren önerinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir."