İHALE İLANI

Resmi İlan Cuma 22 Eylül 2023 08:39

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Screen-Shot-2023-09-22-at-08.40.46

1. Yukarıda belirtilen Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Belediye Binasının 5. Katındaki Toplantı Odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişiler:

-Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneği (Vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti)

-Kanuni İkametgâh Belgesi

-Geçici Teminat Makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

-Noter Tasdikli İmza Beyanı (Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı)

İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiler:

-Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

-Ticaret veya sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

-Geçici teminat makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin nüfus cüzdan sureti 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen evrakları ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitiminde kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

2. Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir. 

3. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayana veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

4. İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilinir.

5. Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İsteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

#ilangovtr                                            ILN01886347