Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Büşra Bozok AYTEK 14.06.2024 13:00 Güncelleme: 14.06.2024 13:34

Forte'den kar dağıtımı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş, kar dağıtımı yapacak.
Forte'den kar dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

''Türk Ticaret Kanunu (TTK), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri, kar dağıtım politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli ilke kararına uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ertelenmiş vergi gideri, dönem vergi gideri birlikte dikkate alındığında 8.445.008 Türk Lirası tutarında net dönem karı oluştuğu, vergi mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde (dönem karını da içerecek şekilde) 12.301.423,37 Türk Lirası geçmiş yıllar karı ortaya çıktığı, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak konsolide finansal tablolara göre oluşan 8.445.008 TL'si karın tamamının dağıtılmasına,
esas sözleşmenin 14. madde hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 8.445.008 TL'si net dönem karından kayıtlarımızda yer alan genel kanuni yedek akçenin Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin (1.) fıkrası ve esas sözleşmenin 14. maddesi uyarınca sermayenin yüzde 5'i kadar 422.250,40 TL olarak ayrılmasına, kalan 8.022.757,60 TL net dağıtılabilir dönem karından ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından genel kanuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 3.350.000 TL tutarında ortaklara birinci kar payı ayrılmasına, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde 10'u, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 467.275,76 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan brüt 7.555.481,84 TL'si karın tamamının dağıtılmasına, SPK'nın II-19.1 Kar Payı Tebliği ve kar payı rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 8.022.757,60 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarından TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 467.275,76 TL tutarında ilave genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kar payı dağıtımına başlanıldığı tarihte küsurat konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş kurallarına da uymak suretiyle çıkarılmış sermayenin brüt 0,1127684'ü (net 0,1014915) olmak üzere toplam 7.555.481,84 TL (brüt) tutarında nakit kar dağıtımı yapılması, böylelikle karın tamamının dağıtılacağına, ortaklarımıza dağıtılacak 7.555.481,84 TL, toplam dağıtılan kar payı / net dağıtılabilir dönem karı oranının yüzde 0,94,18 (1 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,1014915 TL, temettü oranının net yüzde 10,15) olarak tespit edilmesine, kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına, TGB bölgesinde elde edilen kazançlar vergiden istisna olup, faydalanılan TGB istisnasının yüzde 3 oranın fon ayırma yükümlülüğü sebebiyle 28.712,57 TL'sinin Vergi Usul Kanununa göre muhasebe kayıtlarında özel fonlar hesabına alınmasına, temettü bedellerinin 11.12.2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, kar dağıtım teklifimizin genel kurulumuzun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''